Rabu, November 02, 2011

Penafsiran Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Makalah ini adalah petikan daripada minit mesyuarat Jawatankuasa penggubal falsafah UKM 1978 yang dianggotai oleh Prof. Dr. Ghazali bin Haji Abdul Rahman, Dr. Yusuf bin Noor, Dr. M. Zawawi bin Ismail dan Dr. Hairi bin Abdullah. RUJUKAN BUKU: Falsafah, Dasar, Matlamat & Strategi UKM - Rancangan Malaysia Ke-6, 1992)


Falsafah UKM:

"Paduan antara iman kepada Allah dan ilmu yang bermanfaat serta gabungan antara teori dan amal adalah dasar utama bagi perkembangan ilmu, proses pembinaan masyarakat terpelaiar dan Pembangunan Universiti”

Ini bermaksud:

Bahawa Ilmu pengetahuan di universiti harus berkembang untuk manusia. Namun begitu perkembangan ilmu sama ada dalam bentuk sains dan teknologi dan sains kemasyarakatan dan kemanusiaan perlu kepada pengawasan ukuran yang lebih tinggi dari akal manusia untuk mengelakkan daripada kerosakan- kerosakan yang bakal timbul dari pemikiran manusia yang bergantung semata-mata dari keupayaan akal.

Pengurusan yang lebih tinggi ialah kebijaksanaan Pencipta yang Maha Kuasa yang diakui oleh manusia sebagai kebenaran yang tertinggi. Iman kepada Allah adalah manifestasi dari pengiktirafan kebiiaksanaan Pencipta di atas kehidupan manusia yang memberikan garis-garis panduan serta sempadan-sempadan demi keselamatan dan keseiahteraan manusia itu sendiri.

Pengawasan kriteria yang lebih tinggi dari akal ini tidak harus diertikan sebagai sekatan yang meluiu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang rasional. Islam adalah agama yang menganjurkan perkembangan ilmu pengetahuan untuk membolehkan manusia menguruskan hidupnya di dunia dan menggunakan segala yang wujud di alam ini untuk membawa kesejahteraan dalam kehidupan manusia.

Tetapi perkembangan ilmu pengetahuan itu seharusnya menjadikan manusia berilmu itu bersyukur kepada Tuhan (Allah) sebagai tanda keterbatasan kemampuan manusia dan pergantungan manusia kepada rahmat Tuhan. Dengan demikian, sebarang kecenderungan ilmu pengetahuan yang bersifat anarkis, angkuh dan bebas lepas dapat dibanteras.

Adapun ilmu pengetahuan yang membolehkan manusia meluaskan ufuk kefahamannya tentang rahsia-rahsia alam dan kewujudan ini melalui kaedah-kaedah pembelajaran dan penyelidikan yang saintitik atau melalui kaedah-kaedah lain yang kemaskini pertumbuhannya tidak sama sekali terbantut dengan adanya kriteria pengawasan nilai iman kepada Allah, kerana iman kepada Allah juga menuntut supaya manusia, sebagai khalifah di bumi Allah, melengkapkan diri dengan segala macam ilmu pengetahuan yang boleh membantu manusia memainkan peranannya yang positif dan membina dunia dan tamadun (peradaban).

"Paduan antara iman kepada Allah dan ilmu yang bermanfaat" sebenarnya telah diamalkan oleh sarjana-sarjana dan ahli-ahli sains dalam sejarah tamadun Islam. Dasar ini tidak bererti menutup diri kepada ilmu pengetahuan yang baik yang datang daripada peradaban-peradaban lain, malah ia telah menolong para ilmuwan Islam tadi untuk membina ilmu pengetahuan dari segenap penjuru alam.

Sesuai dengan tradisi keterbukaan ilmiah ini ilmu pengetahuan yang datang daripada Barat tidak harus ditolak semata-mata kerana ia datang dari luar lingkungan masyarakat Islam. Tetapi ini tidak pula bererti kita harus menerima segala-gala yang datang dari Barat secara melulu atau secara tidak kritis.

Kehidupan Sosial Kampus
Sehubungan dengan itu, aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan kampus sama ada yang berpendidikan formal atau yang bersifat ko-karikola perlu mendapat galakan dari pihak yang berkuasa Universiti asalkan ia tidak merendahkan martabat insan yang berilmu, bercanggah dengan tatasusila budaya timur dan tidak bertentangan dengan nilai iman kepada Allah.

Ini juga bererti bahawa budaya kampus harus dipupuk dengan memberi keutamaan kepada pembinaan ilmu pengetahuan yang sihat, kekritisan yang bermanfaat dan hubungan kemanusiaan yang didasari oleh prinsip hormat menghormati antara satu sama lain. Penggunaan masa lapang dalam bentuk sukan dan lain-lain adalah sebahagian daripada pembinaan budaya kampus yang patut diceburi oleh masyarakat pelaiar untuk perkembangan personaliti yang lebih berimbang.

Prinsip "paduan antara iman kepada Allah dan ilmu yang bermanfaat" tidak bererti kegiatan-kegiatan masa lapang itu harus dikurangkan atau dihentikan. Yang harus diberi perhatian ialah kegiatan yang boleh merugikan prestasi akademik pelajar-pelajar atau yang boleh rnenjejaskan nama baik Universiti atau yang bertentangan dengan agama Islam.


Falsafah UKM Meraikan Bukan Islam Juga
Falsafah Universiti ini ternyata memberi penghargaan yang tinggi kepada nilai-nilai Islam tetapi ia tidak bertujuan untuk menyekat masyarakat Universiti yang bukan beragama Islam daripada menjalankan kegiatan-kegiatan mereka sama ada yang bersifat formal atau bukan formal asalkan ia berlaku dalam batas kesopanan masyarakat cendekiawan dan sesuai dengan budi bahasa dan tatasusila ketimuran yang tradisional.

Ia tidak harus menjejaskan suasana kerukunan dan keharmonian dalam masyarakat kampus dengan meniaga kepekaan perasaan semua golongan pelajar di Universiti. Kerukunan hidup antara agama dalam kampus adalah satu faktor yang penting dalam pembangunan sebuah Universiti yang dihormati oleh masyarakat kerana ia akan menjadi contoh yang patut diikuti oleh masyarakat Malaysia yang berbilang agama ini.

Para ilmuan dan para cendekiawanlah yang harus memimpin masyarakat ke arah penghayatan nilai-nilai yang suci, mulia dan rasional.